ɴữ ᴛʜɪếᴜ úʏ ᴄôɴɢ ᴀɴ

Đời sống

N̼ữ̼̼ ̼t̼h̼i̼ế̼̼u̼ ̼ú̼̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼b̼ú̼̼ ̼s̼ữ̼̼a̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼ ̼”̼C̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼q̼u̼á̼̼ ̼n̼h̼ỏ̼̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼̼ ̼d̼ù̼̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼̼a̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼à̼̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ấ̼̼y̼ ̼p̼h̼á̼̼ ̼g̼ì̼̼,̼ ̼đ̼ă̼̣̼c̼ ̼b̼i̼ê̼̣̼t̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼r̼ấ̼̼t̼ ̼t̼h̼í̼̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼l̼a̼̣̼ ̼b̼ế̼̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼̼ ̼3̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼”̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼

M̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ú̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼y̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ú̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼.̼

̼N̼ữ̼̼ ̼t̼h̼i̼ế̼̼u̼ ̼ú̼̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼b̼ú̼̼ ̼s̼ữ̼̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼̼

Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼,̼ đ̼ơ̼n̼ ̼v̼i̼̣̼ ̼t̼i̼ế̼̼p̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼l̼ú̼̼c̼ ̼1̼5̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼5̼.̼1̼0̼)̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼̼ ̼K̼.̼A̼ ̼(̼t̼ổ̼̼ ̼2̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼̼ ̼Đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼2̼)̼.̼

̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼

“̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼c̼á̼̼o̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼5̼.̼1̼0̼,̼ ̼c̼ó̼̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼p̼h̼u̼̣̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼p̼h̼u̼̣̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼̼i̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼̼c̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼b̼é̼̼ ̼m̼ớ̼̼i̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼l̼a̼̣̼i̼.̼ C̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼̼ ̼l̼à̼̼ ̼b̼é̼̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼̼,̼ ̼c̼h̼ú̼̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼ử̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼̼c̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼c̼ẩ̼̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼p̼h̼u̼̣̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼ ̼r̼ấ̼̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼g̼o̼̣̼i̼ ̼đ̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼h̼o̼a̼̣̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼t̼â̼̣̼n̼ ̼t̼r̼u̼̣̼ ̼s̼ở̼̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼̼ ̼v̼ề̼̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼í̼̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼ý̼̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ê̼̣̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼v̼ề̼̼.̼ ̼”̼H̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼k̼h̼ẳ̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼c̼ó̼̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼p̼h̼u̼̣̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼b̼ế̼̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼̼ ̼r̼ồ̼̼i̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ú̼̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼̼m̼ ̼k̼i̼ế̼̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼đ̼ó̼̼n̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼v̼ề̼̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼̼.̼

Нὶɴʜ ảnh chị Công An“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼”̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼̼ ̼t̼r̼u̼̣̼ ̼s̼ở̼̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼̼u̼ ̼ú̼̼y̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼y̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼g̼á̼c̼ ̼m̼o̼̣̼i̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼̼c̼ ̼b̼é̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼̼ ̼k̼h̼ó̼̼c̼,̼ ̼c̼h̼i̼̣̼ ̼L̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼̼n̼ ̼n̼g̼a̼̣̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼̼ ̼b̼ú̼̼.̼ ̼C̼h̼i̼̣̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼̼,̼ ̼v̼ì̼̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼g̼i̼o̼̣̼t̼ ̼s̼ữ̼̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼r̼ơ̼i̼.̼

̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼y̼:̼ ̼“̼N̼ế̼̼u̼ ̼c̼ó̼̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼k̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼v̼ề̼̼ ̼n̼u̼ô̼i̼”̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼̼”̼

C̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼q̼u̼á̼̼ ̼n̼h̼ỏ̼̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼̼ ̼d̼ù̼̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼̼a̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼à̼̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ấ̼̼y̼ ̼p̼h̼á̼̼ ̼g̼ì̼̼,̼ ̼đ̼ă̼̣̼c̼ ̼b̼i̼ê̼̣̼t̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼r̼ấ̼̼t̼ ̼t̼h̼í̼̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼l̼a̼̣̼ ̼b̼ế̼̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼̼ ̼3̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼,̼ ̼r̼ấ̼̼t̼ ̼m̼u̼ố̼̼n̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼v̼ề̼̼ ̼n̼u̼ô̼i̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼y̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼.̼

“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼”̼T̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ ̼v̼o̼̣̼n̼g̼ ̼m̼e̼̣̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼đ̼ó̼̼n̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼,̼ ̼n̼ế̼̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼t̼ố̼̼t̼ ̼b̼u̼̣̼n̼g̼ ̼n̼à̼̼o̼ ̼đ̼ó̼̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼̼c̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼t̼h̼â̼̣̼t̼ ̼t̼ố̼̼t̼.̼ ̼V̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼ú̼̼ ̼l̼à̼̼ ̼b̼ả̼̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼̼u̼ ̼l̼à̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼p̼h̼u̼̣̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼

̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ú̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

̼1̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ú̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼-̼1̼0̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼-̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼


B̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼A̼D̼N̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼

”̼B̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼A̼D̼N̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼”̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼-̼1̼0̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼.̼ ̼̼

N̼ữ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ú̼ ̼̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ú̼ ̼s̼ữ̼̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼1̼0̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼.̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼l̼à̼̼ ̼b̼ố̼̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼̼ ̼n̼h̼à̼̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.