ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ, ᴋᴛs ʜồ ᴅᴜʏ ᴅɪệᴍ ʜɪếɴ ᴋế để ᴋʜôɴɢ ᴛắᴄ đườɴɢ

Đời sống

C̼á̼i̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼;̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼x̼e̼”̼ ̼-̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼T̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼D̼i̼ệ̼m̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼?̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼?̼.̼.̼.̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼K̼T̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼D̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼”̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼ế̼”̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼x̼e̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼D̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼M̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼“̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼g̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼?̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼?̼.̼.̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼!̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼9̼6̼0̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼V̼N̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼b̼á̼n̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼n̼à̼o̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼1̼/̼5̼0̼0̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼0̼0̼m̼2̼/̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼1̼5̼m̼2̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼;̼ ̼1̼5̼m̼2̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼a̼n̼h̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼.̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼5̼0̼0̼m̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼ô̼t̼ô̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼.̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼5̼0̼0̼m̼;̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼.̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼“̼b̼á̼n̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼x̼e̼,̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼D̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼“̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼V̼N̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼x̼é̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼“̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼”̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼.̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼”̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼K̼ẹ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

cầ̼n̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼s̼a̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼

̼K̼T̼S̼ ̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼D̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼L̼ạ̼c̼.̼.̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼.̼.̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼”̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼G̼T̼V̼T̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼X̼D̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼B̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼“̼b̼á̼n̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ô̼.̼.̼.̼”̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.