ᴄô ɢáɪ ɴɢườɪ ᴍỹ

Đời sống

̼B̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼4̼4̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼.̼

̼T̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼

̼C̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼)̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼4̼4̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼ạ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ú̼p̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼4̼)̼.̼ ̼

̼C̼h̼ị̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ú̼p̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Ấ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼à̼u̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼u̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ú̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼o̼a̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ẫ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼

̼”̼H̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼í̼t̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼.̼.̼.̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼a̼n̼g̼ ̼á̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼L̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼n̼h̼ ̼k̼ể̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼6̼,̼ ̼k̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼S̼á̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼h̼ế̼t̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ú̼p̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼h̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼2̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼.̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼á̼m̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼

̼T̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼4̼4̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼

̼”̼H̼ồ̼i̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼i̼?̼ ̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼

̼M̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼u̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼7̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼(̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼ư̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼â̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼ù̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼4̼4̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼â̼u̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼6̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼à̼,̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼à̼u̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼(̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼ ̼(̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼ư̼a̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼â̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼à̼:̼ ̼”̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼2̼ ̼-̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼â̼u̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼:̼ ̼”̼T̼h̼ô̼i̼ ̼k̼ệ̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼”̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼

̼B̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼â̼u̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼2̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼7̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼n̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼B̼é̼.̼ ̼

̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼H̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼ó̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼â̼u̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼â̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼ữ̼,̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ế̼t̼”̼.̼ ̼

̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼â̼u̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼â̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼

̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼a̼l̼l̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼,̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼A̼D̼N̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼ề̼:̼ ̼H̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼A̼D̼N̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼â̼u̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼,̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼

̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼M̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼u̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼A̼D̼N̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼ì̼a̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.̼ ̼

̼M̼ẫ̼u̼ ̼A̼D̼N̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼0̼%̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼

Nguồn: https://soha.vn/co-gai-o-my-tim-duoc-me-sau-44-nam-nho-giay-giao-uoc-tang-con-thuong-chu-khong-gian-2022031616594269.htm?fbclid=IwAR2RwU0nAxVcMe3ZGSYCSXyaKVcR-pGNqxo3Eu0EQ9PIcO-vSFfxPG4QaXg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *