ᴛʀùᴍ ʜảɪ ʙáɴʜ

Đời sống

V̼ợ̼ l̼ấ̼y̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ k̼h̼á̼c̼ k̼h̼i̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ đ̼i̼ t̼ù̼,̼ H̼ả̼i̼ ’̼b̼á̼n̼h̼’̼ v̼ẫ̼n̼ n̼ó̼i̼ l̼ờ̼i̼ t̼ử̼ t̼ế̼ v̼à̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼ế̼t̼ l̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼m̼ v̼ề̼ m̼ì̼n̼h̼

V̼ợ̼ h̼ả̼i̼ b̼á̼n̼h̼ n̼g̼à̼y̼ x̼ư̼a̼ đ̼i̼ l̼ấ̼y̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼

H̼ả̼i̼ ”̼b̼á̼n̼h̼”̼ t̼ừ̼n̼g̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼,̼ l̼ú̼c̼ h̼o̼à̼n̼g̼ k̼i̼m̼,̼ H̼ả̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ g̼ì̼ đ̼à̼n̼ e̼m̼,̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ h̼ữ̼u̼,̼ t̼ì̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ k̼h̼i̼ H̼ả̼i̼ ”̼n̼g̼ã̼ n̼g̼ự̼a̼”̼,̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ đ̼ề̼u̼ b̼i̼ệ̼t̼ t̼ă̼m̼.̼ B̼ê̼n̼ c̼ạ̼n̼h̼ đ̼ó̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ H̼ả̼i̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼,̼ v̼ợ̼ c̼ủ̼a̼ H̼ả̼i̼ c̼ũ̼n̼g̼ l̼ấ̼y̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ k̼h̼á̼c̼ n̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ò̼n̼ g̼h̼é̼ t̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ t̼h̼ă̼m̼ H̼ả̼i̼.

N̼g̼à̼y̼ 2̼7̼/̼1̼,̼ s̼a̼u̼ h̼ơ̼n̼ 2̼0̼ n̼ă̼m̼ t̼h̼ụ̼ á̼n̼ v̼ề̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼ộ̼i̼ l̼ộ̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ g̼â̼y̼ r̼a̼,̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼u̼ấ̼n̼ H̼ả̼i̼ (̼b̼i̼ệ̼t̼ d̼a̼n̼h̼ H̼ả̼i̼ ”̼b̼á̼n̼h̼”̼)̼ -̼ ”̼t̼r̼ù̼m̼ g̼i̼a̼n̼g̼ h̼ồ̼”̼ k̼h̼é̼t̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ã̼n̼ h̼ạ̼n̼ t̼ù̼ t̼ạ̼i̼ t̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ X̼u̼â̼n̼ L̼ộ̼c̼ (̼Đ̼ồ̼n̼g̼ N̼a̼i̼)

T̼h̼ờ̼i̼ k̼h̼ắ̼c̼ H̼ả̼i̼ ”̼b̼á̼n̼h̼”̼ b̼ư̼ớ̼c̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼i̼ c̼ổ̼n̼g̼ t̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼,̼ a̼n̼h̼ e̼m̼ b̼ạ̼n̼ b̼è̼ đ̼ã̼ đ̼ứ̼n̼g̼ s̼ẵ̼n̼ c̼h̼ờ̼ đ̼ó̼n̼ a̼n̼h̼.̼ C̼h̼ứ̼n̼g̼ k̼i̼ế̼n̼ k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ k̼h̼ắ̼c̼ n̼à̼y̼,̼ ô̼n̼g̼ t̼r̼ù̼m̼ g̼i̼a̼n̼g̼ h̼ồ̼ n̼g̼à̼y̼ n̼à̼o̼ đ̼ã̼ b̼ậ̼t̼ k̼h̼ó̼c̼ v̼ì̼ ”̼x̼ú̼c̼ đ̼ộ̼n̼g̼”̼

H̼ả̼i̼ ”̼b̼á̼n̼h̼”̼ n̼g̼à̼y̼ r̼a̼ t̼ù̼,̼ b̼ậ̼t̼ k̼h̼ó̼c̼ v̼ì̼ x̼ú̼c̼ đ̼ộ̼n̼g̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ v̼ậ̼y̼,̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼ổ̼n̼g̼ t̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼,̼ k̼h̼i̼ g̼ặ̼p̼ m̼ộ̼t̼ b̼à̼ c̼ụ̼ b̼á̼n̼ v̼é̼ s̼ố̼,̼ H̼ả̼i̼ B̼á̼n̼h̼ đ̼ã̼ v̼é̼t̼ s̼ạ̼c̼h̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ 1̼,̼8̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ó̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ú̼i̼ đ̼ể̼ m̼u̼a̼ t̼ấ̼t̼ t̼ầ̼n̼ t̼ậ̼t̼ v̼é̼ s̼ố̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼a̼y̼ c̼ụ̼ b̼à̼.̼

T̼h̼e̼o̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ t̼ừ̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ă̼n̼g̼ c̼l̼i̼p̼,̼ d̼o̼ c̼ụ̼ b̼à̼ b̼á̼n̼ v̼é̼ s̼ố̼ k̼h̼á̼ g̼i̼ố̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ m̼ẹ̼ a̼n̼h̼,̼ s̼o̼n̼g̼ s̼u̼ố̼t̼ q̼u̼ã̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ v̼ừ̼a̼ q̼u̼a̼,̼ H̼ả̼i̼ B̼á̼n̼h̼ l̼ạ̼i̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼h̼ể̼ b̼á̼o̼ h̼i̼ế̼u̼ c̼h̼o̼ m̼ẹ̼ n̼ê̼n̼ a̼n̼h̼ đ̼à̼n̼h̼ d̼à̼n̼h̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ 1̼,̼8̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g̼ m̼à̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ d̼à̼n̼h̼ t̼ặ̼n̼g̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ t̼à̼u̼ x̼e̼,̼ m̼u̼a̼ h̼ế̼t̼ v̼é̼ s̼ố̼ c̼h̼o̼ c̼ụ̼ b̼à̼.

H̼ả̼i̼ ”̼b̼á̼n̼h̼”̼ v̼é̼t̼ h̼ế̼t̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ú̼i̼ m̼u̼a̼ v̼é̼ s̼ố̼ ủ̼n̼g̼ h̼ộ̼ c̼ụ̼ b̼à̼

C̼ó̼ l̼ẽ̼,̼ s̼a̼u̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ s̼ự̼ k̼i̼ệ̼n̼ đ̼ã̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ớ̼i̼ c̼u̼ộ̼c̼ đ̼ờ̼i̼ m̼ì̼n̼h̼,̼ ô̼n̼g̼ t̼r̼ù̼m̼ g̼i̼a̼n̼g̼ h̼ồ̼ H̼ả̼i̼ ”̼b̼á̼n̼h̼”̼ n̼g̼à̼y̼ n̼à̼o̼ đ̼ã̼ t̼h̼ự̼c̼ s̼ự̼ h̼o̼à̼n̼ l̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ R̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼,̼ H̼ả̼i̼ ”̼b̼á̼n̼h̼”̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼,̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ g̼i̼a̼m̼,̼ a̼n̼h̼ l̼u̼ô̼n̼ s̼ố̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ r̼a̼y̼ r̼ứ̼t̼ v̼à̼ â̼n̼ h̼ậ̼n̼,̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ a̼n̼h̼ b̼â̼y̼ g̼i̼ờ̼ đ̼ã̼ b̼i̼ế̼t̼ y̼ê̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ v̼à̼ b̼i̼ế̼t̼ k̼h̼ó̼c̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ t̼ộ̼i̼ l̼ỗ̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ l̼ầ̼n̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ v̼ớ̼i̼ b̼á̼o̼ c̼h̼í̼,̼ H̼ả̼i̼ ”̼b̼á̼n̼h̼”̼ t̼ừ̼n̼g̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼:̼ “̼L̼ú̼c̼ h̼o̼à̼n̼g̼ k̼i̼m̼,̼ e̼m̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ g̼ì̼ đ̼à̼n̼ e̼m̼,̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ h̼ữ̼u̼,̼ t̼ì̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼.̼ K̼h̼i̼ e̼m̼ c̼ó̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼ó̼ t̼h̼ế̼ t̼h̼ì̼ t̼ụ̼i̼ n̼ó̼ đ̼ế̼n̼ v̼ớ̼i̼ e̼m̼ m̼ọ̼i̼ l̼ú̼c̼ m̼ọ̼i̼ n̼ơ̼i̼,̼ c̼h̼ă̼m̼ l̼o̼ c̼h̼o̼ e̼m̼ t̼ừ̼n̼g̼ l̼i̼ t̼ừ̼n̼g̼ t̼í̼.̼ N̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼i̼ e̼m̼ n̼g̼ã̼ n̼g̼ự̼a̼ t̼h̼ì̼ c̼ả̼ t̼h̼ả̼y̼ b̼i̼ệ̼t̼ d̼ạ̼n̼g̼,̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼h̼ẳ̼n̼g̼ c̼ó̼ g̼ì̼ p̼h̼ả̼i̼ b̼u̼ồ̼n̼ v̼ì̼ đ̼ó̼ l̼à̼ l̼u̼ậ̼t̼ c̼h̼ơ̼i̼ c̼ủ̼a̼ g̼i̼a̼n̼g̼ h̼ồ

M̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ă̼m̼ g̼ặ̼p̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ y̼ê̼u̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ m̼à̼ t̼h̼ô̼i̼.̼ T̼ừ̼ n̼g̼à̼y̼ e̼m̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼,̼ v̼ợ̼ e̼m̼ l̼ấ̼y̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ k̼h̼á̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ấ̼y̼ g̼h̼é̼ n̼ữ̼a̼.̼ E̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ g̼i̼ậ̼n̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼r̼á̼c̼h̼ g̼ì̼ c̼ô̼ ấ̼y̼ đ̼â̼u̼,̼ c̼ó̼ t̼r̼á̼c̼h̼ l̼à̼ t̼r̼á̼c̼h̼ m̼ì̼n̼h̼ c̼ó̼ m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼i̼ế̼t̼ g̼i̼ữ̼ g̼ì̼n̼,̼ đ̼ể̼ r̼ồ̼i̼ k̼h̼i̼ m̼ấ̼t̼ m̼ớ̼i̼ b̼i̼ế̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ t̼ừ̼n̼g̼ c̼ó̼”

H̼ả̼i̼ ”̼b̼á̼n̼h̼”̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ c̼ò̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼

M̼ớ̼i̼ đ̼â̼y̼,̼ t̼r̼ư̼a̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼7̼/̼1̼,̼ n̼ó̼i̼ v̼ề̼ H̼ả̼i̼ ”̼b̼á̼n̼h̼”̼,̼ Đ̼ạ̼i̼ t̼á̼ T̼h̼á̼i̼ D̼u̼y̼ H̼ồ̼n̼g̼,̼ G̼i̼á̼m̼ t̼h̼ị̼ T̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ X̼u̼â̼n̼ L̼ộ̼c̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ồ̼n̼g̼ N̼a̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ t̼h̼ụ̼ á̼n̼,̼ H̼ả̼i̼ r̼ấ̼t̼ â̼n̼ h̼ậ̼n̼ v̼ề̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼ộ̼i̼ m̼à̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ đ̼ã̼ g̼â̼y̼ r̼a̼ v̼à̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ă̼m̼ l̼i̼ề̼n̼ c̼ả̼i̼ t̼ạ̼o̼ t̼ố̼t̼ n̼ê̼n̼ s̼ớ̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼r̼ở̼ v̼ề̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

N̼g̼o̼à̼i̼ r̼a̼,̼ m̼ộ̼t̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ k̼h̼á̼c̼ t̼ạ̼i̼ T̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ X̼u̼â̼n̼ L̼ộ̼c̼ c̼ũ̼n̼g̼ t̼ừ̼n̼g̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼,̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ù̼,̼ H̼ả̼i̼ b̼á̼n̼h̼ t̼h̼a̼m̼ g̼i̼a̼,̼ đ̼ó̼n̼g̼ g̼ó̼p̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ t̼ì̼n̼h̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ b̼i̼ể̼u̼ d̼i̼ễ̼n̼,̼ c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ v̼ă̼n̼ n̼g̼h̼ệ̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ đ̼ể̼ c̼ù̼n̼g̼ g̼i̼ú̼p̼ c̼á̼c̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ k̼h̼á̼c̼ c̼ả̼i̼ t̼ạ̼o̼ t̼ố̼t̼.

T̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ H̼ả̼i̼ ”̼b̼á̼n̼h̼”̼ t̼h̼ụ̼ á̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ù̼,̼ H̼ả̼i̼ c̼ũ̼n̼g̼ t̼ừ̼n̼g̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ v̼ớ̼i̼ b̼á̼o̼ c̼h̼í̼ r̼ằ̼n̼g̼:̼ ”̼N̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ú̼c̼ n̼ằ̼m̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ n̼g̼h̼ĩ̼ l̼ạ̼i̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ đ̼i̼ề̼u̼ g̼ì̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ã̼ l̼à̼m̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼â̼y̼,̼ m̼ọ̼i̼ t̼h̼ứ̼ n̼h̼ư̼ c̼u̼ố̼n̼ p̼h̼i̼m̼ h̼i̼ể̼n̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ầ̼u̼ t̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼i̼ t̼i̼ế̼t̼ n̼à̼o̼.

N̼h̼ữ̼n̼g̼ l̼ú̼c̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼,̼ t̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ n̼g̼h̼ĩ̼ a̼i̼ c̼ó̼ l̼ỗ̼i̼ v̼ớ̼i̼ m̼ì̼n̼h̼ m̼à̼ c̼h̼ỉ̼ t̼h̼ấ̼y̼ d̼ằ̼n̼ v̼ặ̼t̼ s̼a̼o̼ m̼ì̼n̼h̼ l̼ạ̼i̼ l̼à̼m̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼.̼ H̼ọ̼ c̼ũ̼n̼g̼ l̼à̼ c̼o̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ m̼à̼ m̼ì̼n̼h̼ l̼ạ̼i̼ c̼h̼é̼m̼,̼ l̼ạ̼i̼ g̼i̼ế̼t̼.̼ Ở̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼à̼y̼,̼ c̼á̼i̼ q̼u̼ý̼ g̼i̼á̼ n̼h̼ấ̼t̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ c̼o̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ n̼à̼o̼ c̼ó̼,̼ đ̼ó̼ l̼à̼ ”̼t̼ự̼ d̼o̼”̼,̼ v̼ậ̼y̼ t̼ạ̼i̼ s̼a̼o̼ m̼ì̼n̼h̼ c̼ò̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼à̼ đ̼ạ̼p̼ l̼ê̼n̼ n̼h̼a̼u̼ n̼ữ̼a̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ g̼ì̼”

H̼ả̼i̼ ”̼b̼á̼n̼h̼”̼ t̼ê̼n̼ t̼h̼ậ̼t̼ l̼à̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼u̼ấ̼n̼ H̼ả̼i̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼6̼7̼,̼ t̼ạ̼i̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼)̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ế̼n̼ l̼à̼ đ̼à̼n̼ e̼m̼ t̼h̼â̼n̼ t̼í̼n̼ c̼ủ̼a̼ N̼ă̼m̼ C̼a̼m̼.

N̼ă̼m̼ 2̼0̼0̼1̼,̼ H̼ả̼i̼ B̼á̼n̼h̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼ụ̼ á̼n̼ g̼i̼ế̼t̼ V̼ũ̼ T̼h̼ị̼ H̼o̼à̼n̼g̼ D̼u̼n̼g̼ (̼D̼u̼n̼g̼ H̼à̼)̼.̼ H̼ả̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ m̼ắ̼t̼ x̼í̼c̼h̼ c̼ủ̼a̼ v̼ụ̼ á̼n̼ v̼à̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼a̼m̼ g̼i̼a̼ g̼i̼ú̼p̼ N̼ă̼m̼ C̼a̼m̼ g̼i̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ v̼ớ̼i̼ D̼u̼n̼g̼ H̼à̼.̼

N̼ă̼m̼ 2̼0̼0̼3̼,̼ T̼A̼N̼D̼ T̼P̼ H̼C̼M̼ m̼ở̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ N̼ă̼m̼ C̼a̼m̼ v̼à̼ đ̼ồ̼n̼g̼ p̼h̼ạ̼m̼,̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ á̼n̼ N̼ă̼m̼ C̼a̼m̼ v̼à̼ 5̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ k̼h̼á̼c̼ b̼ị̼ t̼o̼à̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ á̼n̼ t̼ử̼ h̼ì̼n̼h̼.̼ R̼i̼ê̼n̼g̼ H̼ả̼i̼ B̼á̼n̼h̼ b̼ị̼ t̼o̼à̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ c̼h̼u̼n̼g̼ t̼h̼â̼n̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ớ̼i̼ v̼a̼i̼ t̼r̼ò̼ đ̼ồ̼n̼g̼ p̼h̼ạ̼m̼,̼ g̼i̼ú̼p̼ s̼ứ̼c̼ c̼h̼o̼ k̼ẻ̼ c̼h̼ủ̼ m̼ư̼u̼ T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ V̼ă̼n̼ C̼a̼m̼.

N̼h̼ữ̼n̼g̼ b̼ó̼n̼g̼ h̼ồ̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ g̼i̼a̼n̼g̼ h̼ồ̼ H̼ả̼i̼ B̼á̼n̼h̼

H̼ả̼i̼ B̼á̼n̼h̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼g̼ c̼h̼ụ̼c̼ b̼ó̼n̼g̼ h̼ồ̼n̼g̼,̼ t̼h̼e̼o̼ k̼i̼ể̼u̼ v̼ợ̼ l̼ớ̼n̼,̼ v̼ợ̼ b̼é̼,̼ b̼ồ̼ b̼ị̼c̼h̼,̼ g̼á̼i̼ l̼à̼n̼g̼ c̼h̼ơ̼i̼ .̼.̼.̼ t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ c̼ả̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ù̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼ó̼.

M̼ố̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ n̼ữ̼ g̼i̼a̼n̼g̼ h̼ồ̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼

K̼h̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ c̼ủ̼a̼ H̼ả̼i̼ B̼á̼n̼h̼ m̼a̼n̼g̼ b̼ầ̼u̼,̼ h̼ắ̼n̼ t̼á̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ “̼L̼ệ̼ s̼ầ̼u̼”̼,̼ m̼ộ̼t̼ n̼ữ̼ g̼i̼a̼n̼g̼ h̼ồ̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼.̼ S̼i̼n̼h̼ r̼a̼ v̼à̼ l̼ớ̼n̼ l̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ g̼ố̼c̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ c̼h̼ỉ̼ m̼ớ̼i̼ 1̼5̼-̼1̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼ T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ T̼h̼ị̼ M̼ỹ̼ L̼ệ̼ (̼L̼ệ̼ s̼ầ̼u̼)̼ đ̼ã̼ b̼ư̼ớ̼c̼ c̼h̼â̼n̼ v̼à̼o̼ g̼i̼a̼n̼g̼ h̼ồ̼,̼ l̼à̼ đ̼à̼n̼ e̼m̼ t̼h̼â̼n̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ c̼ủ̼a̼ N̼ă̼m̼ C̼a̼m̼ v̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ l̼â̼u̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ t̼r̼ở̼ t̼h̼à̼n̼h̼ v̼ợ̼ c̼ủ̼a̼ ”̼đ̼ạ̼i̼ c̼a̼”̼ H̼ả̼i̼ ”̼b̼á̼n̼h̼”̼.̼ L̼ệ̼ ”̼s̼ầ̼u̼”̼ h̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ p̼h̼ả̼i̼ t̼h̼ụ̼ á̼n̼ 1̼2̼ n̼ă̼m̼ v̼ề̼ m̼ộ̼t̼ l̼o̼ạ̼t̼ c̼á̼c̼ t̼ộ̼i̼ d̼a̼n̼h̼ k̼h̼á̼c̼ n̼h̼a̼u̼.̼.̼.̼

L̼ệ̼ b̼ả̼o̼,̼ l̼ú̼c̼ đ̼ầ̼u̼ c̼h̼ỉ̼ b̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼á̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ m̼ì̼n̼h̼ t̼ê̼n̼ l̼à̼ S̼ơ̼n̼,̼ h̼ơ̼n̼ 6̼ t̼u̼ổ̼i̼ c̼h̼ứ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ h̼ề̼ b̼i̼ế̼t̼ a̼n̼h̼ t̼a̼ l̼à̼ H̼ả̼i̼ ”̼b̼á̼n̼h̼”̼.̼ M̼ã̼i̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼i̼ c̼ó̼ c̼o̼n̼,̼ L̼ệ̼ m̼ớ̼i̼ b̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ đ̼ầ̼u̼ g̼ố̼i̼ t̼a̼y̼ ấ̼p̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ l̼à̼ đ̼ạ̼i̼ c̼a̼ H̼ả̼i̼ ”̼b̼á̼n̼h̼”̼ n̼ứ̼c̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ g̼i̼a̼n̼g̼ h̼ồ̼.

“̼L̼ệ̼ s̼ầ̼u̼”̼

K̼ể̼ v̼ề̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ đ̼ầ̼u̼ t̼i̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ờ̼i̼ m̼ì̼n̼h̼,̼ g̼i̼ọ̼n̼g̼ L̼ệ̼ n̼g̼h̼ẹ̼n̼ l̼ạ̼i̼:̼ ”̼Q̼u̼e̼n̼ a̼n̼h̼ H̼ả̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 3̼ t̼h̼á̼n̼g̼ t̼h̼ì̼ a̼n̼h̼ ấ̼y̼ b̼ắ̼t̼ c̼ư̼ớ̼i̼.̼ V̼ì̼ s̼ợ̼ l̼ờ̼i̼ c̼ầ̼u̼ h̼ô̼n̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ ấ̼y̼ n̼ê̼n̼ e̼m̼ đ̼ồ̼n̼g̼ ý̼ m̼ặ̼c̼ d̼ù̼ l̼ú̼c̼ đ̼ó̼ b̼i̼ế̼t̼ a̼n̼h̼ H̼ả̼i̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ v̼ợ̼ v̼à̼ e̼m̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼h̼ư̼a̼ y̼ê̼u̼ H̼ả̼i̼.̼ S̼a̼u̼ n̼à̼y̼,̼ k̼h̼i̼ e̼m̼ t̼h̼ự̼c̼ s̼ự̼ g̼ắ̼n̼ b̼ó̼ v̼ớ̼i̼ H̼ả̼i̼ v̼à̼ y̼ê̼u̼ a̼n̼h̼ ấ̼y̼ t̼h̼ì̼ H̼ả̼i̼ l̼ạ̼i̼ v̼u̼ộ̼t̼ m̼ấ̼t̼ k̼h̼ỏ̼i̼ t̼a̼y̼ e̼m̼”̼.

L̼à̼m̼ v̼ợ̼ H̼ả̼i̼ ”̼b̼á̼n̼h̼”̼,̼ L̼ệ̼ ”̼s̼ầ̼u̼”̼ g̼ầ̼n̼ n̼h̼ư̼ ”̼t̼ô̼n̼ t̼h̼ờ̼”̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ h̼ế̼t̼ m̼ứ̼c̼,̼ m̼ặ̼c̼ d̼ù̼ b̼i̼ế̼t̼ m̼ọ̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼à̼m̼ c̼ủ̼a̼ H̼ả̼i̼,̼ t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼ả̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ m̼ố̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ m̼ẫ̼u̼ c̼h̼â̼n̼ d̼à̼i̼,̼ L̼ệ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼a̼o̼ g̼i̼ờ̼ k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ c̼a̼n̼ m̼à̼ c̼h̼ỉ̼ n̼ó̼i̼:̼ ”̼T̼r̼o̼n̼g̼ m̼ắ̼t̼ e̼m̼,̼ a̼n̼h̼ H̼ả̼i̼ m̼u̼ố̼n̼ l̼à̼m̼ g̼ì̼ c̼ũ̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

K̼h̼i̼ L̼ệ̼ m̼a̼n̼g̼ t̼h̼a̼i̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ đ̼ầ̼u̼ l̼ò̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ g̼ầ̼n̼ 2̼ t̼h̼á̼n̼g̼ t̼h̼ì̼ H̼ả̼i̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ v̼ì̼ t̼ộ̼i̼ c̼ư̼ớ̼p̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼.̼ V̼à̼o̼ t̼r̼ạ̼i̼ t̼h̼ă̼m̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ L̼ệ̼ k̼h̼ấ̼p̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ b̼á̼o̼ t̼i̼n̼ m̼ì̼n̼h̼ c̼ó̼ t̼h̼a̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ l̼ạ̼i̼ c̼h̼ỉ̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ự̼ h̼ờ̼ h̼ữ̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ H̼ả̼i̼ d̼o̼ n̼g̼h̼i̼ n̼g̼ờ̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ b̼ụ̼n̼g̼ L̼ệ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ p̼h̼ả̼i̼ l̼à̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.̼ C̼h̼o̼ đ̼ế̼n̼ t̼ậ̼n̼ b̼â̼y̼ g̼i̼ờ̼ H̼ả̼i̼ v̼ẫ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ n̼à̼y̼ m̼à̼ c̼h̼ỉ̼ k̼h̼ắ̼c̼ k̼h̼o̼ả̼i̼ n̼h̼ớ̼ v̼ề̼ c̼ô̼ c̼o̼n̼ g̼á̼i̼ v̼ớ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ đ̼ầ̼u̼ t̼i̼ê̼n̼.̼

B̼ó̼n̼g̼ h̼ồ̼n̼g̼ đ̼à̼i̼ c̼á̼c̼

T̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ b̼à̼ đ̼ẹ̼p̼ đ̼i̼ q̼u̼a̼ c̼u̼ộ̼c̼ đ̼ờ̼i̼ H̼ả̼i̼ B̼á̼n̼h̼ c̼ò̼n̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ n̼h̼a̼n̼ s̼ắ̼c̼ n̼ữ̼a̼ t̼ê̼n̼ L̼ệ̼ H̼ằ̼n̼g̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼,̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼h̼ụ̼ á̼n̼ t̼ạ̼i̼ T̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ X̼u̼â̼n̼ L̼ộ̼c̼,̼ L̼ệ̼ H̼ằ̼n̼g̼ l̼à̼ h̼o̼a̼ k̼h̼ô̼i̼ c̼ủ̼a̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼ạ̼i̼ n̼ữ̼ T̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ X̼u̼â̼n̼ L̼ộ̼c̼.̼ N̼ữ̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ n̼à̼y̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ g̼ư̼ơ̼n̼g̼ m̼ặ̼t̼ y̼ê̼u̼ k̼i̼ề̼u̼ v̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼é̼t̼ đ̼à̼i̼ c̼á̼c̼ c̼h̼ư̼a̼ h̼ề̼ b̼ị̼ m̼ấ̼t̼ đ̼i̼ b̼ở̼i̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g̼ l̼a̼o̼ t̼ù̼.

L̼ệ̼ H̼ằ̼n̼g̼

N̼ó̼i̼ v̼ề̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ b̼ó̼n̼g̼ h̼ồ̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ H̼ả̼i̼ B̼á̼n̼h̼,̼ t̼h̼ì̼ k̼ể̼ c̼ả̼ n̼g̼à̼y̼ c̼ũ̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ h̼ế̼t̼.̼ H̼ả̼i̼ c̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ c̼u̼ộ̼c̼ t̼ì̼n̼h̼ r̼ấ̼t̼ đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼,̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ k̼ể̼ r̼a̼ đ̼â̼y̼ l̼à̼ c̼u̼ộ̼c̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼.

T̼ì̼n̼h̼ y̼ê̼u̼ n̼ả̼y̼ n̼ở̼ v̼ớ̼i̼ n̼ữ̼ q̼u̼á̼i̼ b̼u̼ô̼n̼ m̼a̼ t̼ú̼y̼

C̼á̼n̼ b̼ộ̼ q̼u̼ả̼n̼ g̼i̼á̼o̼ c̼ủ̼a̼ t̼r̼ạ̼i̼ c̼ò̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ H̼ả̼i̼ ”̼B̼á̼n̼h̼”̼ y̼ê̼u̼ m̼ộ̼t̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ị̼ t̼ạ̼m̼ g̼i̼a̼m̼ t̼ạ̼i̼ t̼r̼ạ̼i̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ b̼u̼ô̼n̼ b̼á̼n̼ m̼a̼ t̼ú̼y̼ t̼ê̼n̼ Á̼i̼ P̼h̼i̼.̼ H̼ả̼i̼ ”̼B̼á̼n̼h̼”̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ l̼à̼m̼ đ̼ơ̼n̼ g̼ử̼i̼ B̼a̼n̼ g̼i̼á̼m̼ t̼h̼ị̼ x̼i̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ g̼ặ̼p̼ m̼ặ̼t̼ Á̼i̼ P̼h̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ g̼i̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼.

H̼ó̼a̼ r̼a̼,̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼â̼y̼,̼ Á̼i̼ P̼h̼i̼ l̼à̼ t̼à̼i̼ p̼h̼á̼n̼ c̼ủ̼a̼ v̼ũ̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ Q̼u̼e̼e̼n̼ b̼e̼e̼ ở̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼.̼ G̼i̼ữ̼a̼ Á̼i̼ P̼h̼i̼ v̼à̼ H̼ả̼i̼ ”̼B̼á̼n̼h̼”̼ t̼ừ̼n̼g̼ c̼ó̼ m̼ố̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ k̼i̼ể̼u̼ t̼r̼a̼i̼ t̼ứ̼ c̼h̼i̼ế̼n̼g̼,̼ g̼á̼i̼ g̼i̼a̼n̼g̼ h̼ồ̼.̼ Á̼i̼ P̼h̼i̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ v̼ì̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ d̼â̼y̼ m̼u̼a̼ b̼á̼n̼ m̼a̼ t̼ú̼y̼ l̼ớ̼n̼ d̼o̼ C̼h̼u̼n̼g̼ Q̼u̼ố̼c̼ M̼i̼n̼h̼ c̼ầ̼m̼ đ̼ầ̼u̼ v̼à̼ b̼ị̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ á̼n̼ 1̼8̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼ n̼ê̼n̼ m̼ớ̼i̼ c̼ó̼ ”̼d̼u̼y̼ê̼n̼ k̼ỳ̼ n̼g̼ộ̼”̼ g̼i̼ữ̼a̼ H̼ả̼i̼ ”̼B̼á̼n̼h̼”̼ v̼à̼ Á̼i̼ P̼h̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼r̼ạ̼i̼ v̼ậ̼y̼.

L̼ú̼c̼ c̼ò̼n̼ q̼u̼ậ̼y̼ t̼ư̼n̼g̼ b̼ừ̼n̼g̼ t̼r̼ê̼n̼ g̼i̼a̼n̼g̼ h̼ồ̼,̼ H̼ả̼i̼ ”̼B̼á̼n̼h̼”̼ c̼ó̼ q̼u̼á̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ c̼u̼ộ̼c̼ t̼ì̼n̼h̼ k̼h̼á̼c̼ n̼ê̼n̼ c̼u̼ộ̼c̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ H̼ả̼i̼ ”̼B̼á̼n̼h̼”̼ v̼à̼ Á̼i̼ P̼h̼i̼ n̼h̼ư̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ m̼ộ̼t̼ đ̼ê̼m̼.̼ N̼a̼y̼ c̼ù̼n̼g̼ b̼ị̼ v̼à̼o̼ t̼ù̼,̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ũ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ r̼ủ̼ c̼ũ̼n̼g̼ t̼ớ̼i̼,̼ t̼h̼ế̼ l̼à̼ l̼ử̼a̼ l̼ò̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ t̼ê̼n̼ t̼ư̼ớ̼n̼g̼ c̼ư̼ớ̼p̼ t̼r̼ỗ̼i̼ d̼ậ̼y̼.

K̼h̼i̼ c̼ò̼n̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ g̼i̼a̼n̼g̼ h̼ồ̼ h̼ù̼n̼g̼ b̼á̼ m̼ộ̼t̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ H̼ả̼i̼ b̼i̼ế̼t̼ A̼n̼h̼ T̼h̼ư̼ l̼à̼ v̼ợ̼ c̼ủ̼a̼ T̼h̼a̼n̼h̼ ”̼đ̼ĩ̼”̼ m̼ộ̼t̼ t̼ê̼n̼ đ̼à̼n̼ e̼m̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ H̼ả̼i̼ ”̼B̼á̼n̼h̼”̼ v̼ẫ̼n̼ b̼ấ̼t̼ c̼h̼ấ̼p̼.̼ C̼ả̼ b̼u̼ổ̼i̼ t̼ố̼i̼,̼ H̼ả̼i̼ ”̼B̼á̼n̼h̼”̼ s̼á̼p̼ v̼à̼o̼ v̼ớ̼i̼ A̼n̼h̼ T̼h̼ư̼.̼ S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ u̼ố̼n̼g̼ h̼ế̼t̼ n̼ử̼a̼ c̼h̼a̼i̼ r̼ư̼ợ̼u̼,

H̼ả̼i̼ d̼ụ̼ A̼n̼h̼ T̼h̼ư̼ r̼a̼ n̼g̼o̼à̼i̼.̼ A̼n̼h̼ T̼h̼ư̼ v̼ừ̼a̼ b̼ư̼ớ̼c̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼i̼ v̼ũ̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ H̼ả̼i̼ b̼ế̼ t̼h̼ố̼c̼ A̼n̼h̼ T̼h̼ư̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ đ̼ẩ̼y̼ v̼à̼o̼ x̼e̼ t̼a̼x̼i̼ c̼h̼ạ̼y̼ t̼h̼ẳ̼n̼g̼ v̼ề̼ t̼i̼ệ̼m̼ u̼ố̼n̼ t̼ó̼c̼ V̼â̼n̼’̼s̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼h̼ủ̼ K̼h̼o̼a̼ H̼u̼â̼n̼,̼ q̼u̼ậ̼n̼ 1̼.̼ T̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼,̼ H̼ả̼i̼ đ̼ã̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ é̼p̼ A̼n̼h̼ T̼h̼ư̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ v̼ớ̼i̼ h̼ắ̼n̼.̼ S̼a̼u̼ l̼ầ̼n̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ b̼ứ̼c̼ ấ̼y̼,̼ A̼n̼h̼ T̼h̼ư̼ b̼ỏ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ v̼ề̼ l̼à̼m̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ c̼h̼o̼ t̼i̼ệ̼m̼ u̼ố̼n̼ t̼ó̼c̼ c̼ủ̼a̼ H̼ả̼i̼ ”̼B̼á̼n̼h̼”̼.

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ m̼ặ̼c̼ á̼o̼ t̼r̼ắ̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ ả̼n̼h̼ l̼à̼ t̼r̼ù̼m̼ g̼i̼a̼n̼g̼ h̼ồ̼ N̼ă̼m̼ C̼a̼m̼.̼ H̼ả̼i̼ B̼á̼n̼h̼ l̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ứ̼n̼g̼ t̼h̼ứ̼ b̼a̼ t̼ừ̼ p̼h̼ả̼i̼ s̼a̼n̼g̼

N̼g̼o̼à̼i̼ h̼à̼n̼g̼ t̼á̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ g̼á̼i̼ l̼à̼n̼g̼ c̼h̼ơ̼i̼ v̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ m̼ớ̼i̼ l̼ớ̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ k̼i̼n̼h̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ y̼ê̼u̼ đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ b̼ị̼ H̼ả̼i̼ ”̼B̼á̼n̼h̼”̼ d̼ụ̼ d̼ỗ̼ đ̼ã̼ đ̼i̼ m̼ộ̼t̼ n̼h̼ẽ̼,̼ đ̼ằ̼n̼g̼ n̼à̼y̼ c̼ả̼ n̼ữ̼ d̼o̼a̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ê̼n̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ n̼ổ̼i̼ d̼a̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ r̼ồ̼i̼ c̼ả̼ c̼ô̼ g̼i̼á̼o̼ h̼ẳ̼n̼ h̼o̼i̼ v̼ẫ̼n̼ d̼ố̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ l̼à̼ đ̼i̼ d̼ạ̼y̼ s̼i̼n̼h̼ n̼g̼ữ̼ c̼h̼o̼ H̼ả̼i̼ ”̼B̼á̼n̼h̼”̼ đ̼ể̼ l̼é̼n̼ l̼ú̼t̼ t̼ì̼m̼ c̼ả̼m̼ g̼i̼á̼c̼ g̼i̼a̼n̼g̼ h̼ồ̼ v̼ớ̼i̼ h̼ắ̼n̼ t̼h̼ì̼ k̼ể̼ c̼ũ̼n̼g̼ l̼ạ̼.̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ c̼ó̼ l̼ẽ̼ l̼â̼m̼ l̼y̼,̼ b̼i̼ đ̼á̼t̼ n̼h̼ấ̼t̼ p̼h̼ả̼i̼ k̼ể̼ đ̼ế̼n̼ c̼u̼ộ̼c̼ t̼ì̼n̼h̼ g̼i̼ữ̼a̼ H̼ả̼i̼ ”̼B̼á̼n̼h̼”̼ v̼à̼ T̼h̼u̼ G̼i̼a̼n̼g̼,̼ m̼ộ̼t̼ n̼ữ̼ s̼i̼n̼h̼ H̼à̼ t̼h̼à̼n̼h̼ đ̼ã̼ l̼à̼m̼ n̼ổ̼i̼ s̼ó̼n̼g̼ g̼i̼ớ̼i̼ g̼i̼a̼n̼g̼ h̼ồ̼ S̼à̼i̼ G̼ò̼n̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ d̼à̼i̼.

H̼o̼a̼ k̼h̼ô̼i̼ c̼ũ̼n̼g̼ n̼g̼ã̼ g̼ụ̼c̼

H̼ả̼i̼ ”̼B̼á̼n̼h̼”̼ v̼à̼ T̼h̼u̼ G̼i̼a̼n̼g̼ q̼u̼e̼n̼ b̼i̼ế̼t̼ n̼h̼a̼u̼ t̼ừ̼ k̼h̼i̼ G̼i̼a̼n̼g̼ l̼à̼ h̼o̼a̼ k̼h̼ô̼i̼ c̼ủ̼a̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼H̼P̼T̼ V̼i̼ệ̼t̼ -̼ Đ̼ứ̼c̼,̼ q̼u̼ậ̼n̼ H̼o̼à̼n̼ K̼i̼ế̼m̼,̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼.̼ C̼ũ̼n̼g̼ v̼ì̼ s̼ắ̼c̼ đ̼ẹ̼p̼ t̼r̼ờ̼i̼ c̼h̼o̼ n̼ê̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ l̼à̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ p̼h̼ổ̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ G̼i̼a̼n̼g̼ v̼ẫ̼n̼ l̼u̼ô̼n̼ c̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ g̼ã̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ b̼á̼m̼ t̼h̼e̼o̼ t̼á̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼.

T̼h̼ế̼ l̼à̼ đ̼ầ̼u̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼8̼9̼,̼ G̼i̼a̼n̼g̼ b̼ỏ̼ h̼ọ̼c̼ l̼ớ̼p̼ 1̼0̼ đ̼ể̼ l̼ê̼n̼ x̼e̼ h̼o̼a̼ v̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ đ̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼ t̼ê̼n̼ R̼ớ̼t̼.̼ R̼ớ̼t̼ l̼à̼ V̼i̼ệ̼t̼ k̼i̼ề̼u̼ M̼ỹ̼ v̼ề̼ n̼ư̼ớ̼c̼ k̼i̼n̼h̼ d̼o̼a̼n̼h̼ x̼e̼ ô̼t̼ô̼.̼ N̼g̼o̼à̼i̼ s̼a̼l̼o̼n̼ ô̼t̼ô̼ ở̼ T̼P̼ H̼C̼M̼ t̼h̼ì̼ R̼ớ̼t̼ c̼ò̼n̼ đ̼ầ̼u̼ t̼ư̼ r̼a̼ c̼ả̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼,̼ v̼ì̼ t̼h̼ế̼ m̼ớ̼i̼ n̼ê̼n̼ d̼u̼y̼ê̼n̼ v̼ớ̼i̼ G̼i̼a̼n̼g̼.̼ N̼ă̼m̼ 1̼9̼9̼3̼,̼ G̼i̼a̼n̼g̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ h̼ẳ̼n̼ v̼à̼o̼ T̼P̼ H̼C̼M̼ s̼ố̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ ở̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ L̼ư̼ơ̼n̼g̼ H̼ữ̼u̼ K̼h̼á̼n̼h̼,̼ q̼u̼ậ̼n̼ 1̼.

Th̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ n̼à̼y̼,̼ H̼ả̼i̼ ”̼B̼á̼n̼h̼”̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼ó̼n̼g̼ đ̼ô̼ c̼ù̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ đ̼á̼m̼ đ̼à̼n̼ e̼m̼ ở̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ C̼ử̼u̼ L̼o̼n̼g̼,̼ q̼u̼ậ̼n̼ T̼â̼n̼ B̼ì̼n̼h̼.̼ N̼g̼h̼e̼ t̼i̼n̼ T̼h̼u̼ G̼i̼a̼n̼g̼ v̼à̼o̼ T̼P̼ H̼C̼M̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ H̼ả̼i̼ ”̼B̼á̼n̼h̼”̼ c̼h̼ơ̼i̼ b̼à̼i̼ l̼i̼ề̼u̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ẳ̼n̼g̼ n̼h̼à̼ R̼ớ̼t̼ đ̼ể̼ t̼á̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼u̼ G̼i̼a̼n̼g̼.

D̼o̼ m̼ả̼i̼ r̼a̼ B̼ắ̼c̼,̼ v̼à̼o̼ N̼a̼m̼ l̼à̼m̼ ă̼n̼ n̼ê̼n̼ R̼ớ̼t̼ m̼ấ̼t̼ c̼ả̼n̼h̼ g̼i̼á̼c̼ đ̼ể̼ G̼i̼a̼n̼g̼ ở̼ n̼h̼à̼ m̼ộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼,̼ h̼ơ̼n̼ n̼ữ̼a̼ c̼ũ̼n̼g̼ v̼ì̼ m̼á̼c̼ V̼i̼ệ̼t̼ k̼i̼ề̼u̼ t̼h̼ờ̼i̼ ấ̼y̼ c̼ó̼ g̼i̼á̼ n̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ v̼u̼n̼ v̼à̼o̼ c̼h̼ứ̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ả̼m̼ g̼i̼ữ̼a̼ G̼i̼a̼n̼g̼ v̼à̼ R̼ớ̼t̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼h̼ẳ̼n̼g̼ m̼ặ̼n̼ n̼ồ̼n̼g̼ g̼ì̼.̼ V̼ì̼ t̼h̼ế̼,̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ l̼ờ̼i̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ m̼ậ̼t̼ c̼ủ̼a̼ H̼ả̼i̼ ”̼B̼á̼n̼h̼”̼ đ̼ã̼ l̼à̼m̼ T̼h̼u̼ G̼i̼a̼n̼g̼ x̼i̼ê̼u̼ l̼ò̼n̼g̼.̼ S̼a̼u̼ T̼h̼u̼ G̼i̼a̼n̼g̼,̼ H̼ả̼i̼ c̼ò̼n̼ c̼ặ̼p̼ k̼è̼ v̼ớ̼i̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ g̼á̼i̼ g̼i̼a̼n̼g̼ h̼ồ̼ k̼h̼á̼c̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *